TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022   43

1

BIÊN BẢN ĐHĐCĐTN 2022

2

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN 2022

3

HỒ SƠ BẦU HĐQT BKS NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

4

1. THƯ MỜI CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ TN 2022

5

2. THÔNG BÁO THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ TV HĐQT, BKS

6

3.1 QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ TV HĐQT, BKS

7

3.2. CÁC MẪU PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG CỬ TV HĐQT VÀ MẪU SYLL_PDF

8

3.2.1 MẪU PHIẾU ỨNG CỬ TV HĐQT 2022-2027_ NHÓM CỔ ĐÔNG

9

3.2.2. MẪU PHIẾU ỨNG CỬ TV HĐQT 2022-2027_1 CỔ ĐÔNG

10

3.2.3 MAU-SYLL HDQT 2022-2027

11

3.3.1. MẪU PHIẾU ỨNG CỬ TV BKS 2022-2027_ NHÓM CỔ ĐÔNG

12

3.3. CÁC MẪU PHIẾU ỨNG CỬ ĐỀ CỬ TV BKS VA MẪU SYLL_PDF

13

3.3.2. MẪU PHIẾU ỨNG CỬ TV BKS 2022-2027_1 CỔ ĐÔNG

14

3.3.3. MAU-SYLL BKS 2022-2027

15

4. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐTN 2022

16

5.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019- DA KIEM TOAN

17

5.2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

18

5.3. BAO CAO TAI CHINH 2021 _CHUA KIEM TOAN

19

5.4. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN 2019

20

5.5. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN 2020

21

5.6. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN 2021 (CHƯA KIỂM TOÁN)

22

6.1. BÁO CÁO CỦA TGĐ _KQ 2019 _ KH 2020

23

6.2. BÁO CÁO CỦA TGĐ _ KQ 2020_KH 2021

24

6.3. BÁO CÁO CỦA TGĐ _ KQ 2021

25

6.4. BÁO CÁO CỦA TGĐ _ KH 2022

26

7.1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2019 CỦA HĐQT

27

7.2 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HĐQT

28

7.3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HĐQT

29

8.1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BKS

30

8.2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BKS

31

8.3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BKS

32

9. TỜ TRÌNH HĐQT BKS TRÌNH ĐHĐCĐTN 2022

33

10.1 MẪU GIẤY ỦY QUYỀN PDF

34

10.2. MẪU GIẤY ỦY QUYỀN WORD

35

11.1 - MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

36

12. DỰ THẢO NQ ĐHĐCĐ TN 2022

37

GUQ 000791_ BA HANH UQ ÔNG THINH VAI TRO CT HĐQT

38

GUQ 000792_ BA HANH UQ ÔNG THINH VAI TRO CHU TOA DHDCD 2022

39

TM CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐTN 2022

40

NQ SỐ 03 NGAY 27.06.2022 THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐHĐCĐ

41

2022 TB THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐHĐCĐ

42

THÔNG BÁO HỦY DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

43

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021   14

1

QĐ SỐ 35 TÒA NHÀ BÈ V/V HỦY BỎ NQ SỐ 01/2021 CỦA ĐHĐCĐ TN2021

2

THƯ MỜI CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐH 2021

3

THƯ ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ TV HĐQT

4

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

5

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐH 2021

6

MẪU PHIẾU ỨNG CỬ TV HĐQT 2017-2022

7

MAU-SYLL HDQT 2017_2022

8

BÁO CÁO CỦA TGĐ VỀ HOẠT ĐỘNG 2020 KH HOẠT ĐỘNG 2021 TẠI ĐẠI HỘI

9

BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐH 2021

10

BÁO CÁO CỦA BKS TẠI ĐH 2021

11

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

13

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT TĂNG VĐL

14

TỜ TRÌNH HĐQT_BKS TRÌNH ĐH 2021

HỒ SƠ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ THAM GIA BẦU HĐQT 2021   14

1

THƯ TỪ NHIỆM PHẠM THỊ VIẾT

2

THƯ TỪ NHIỆM MAI ĐĂNG KHÔI

3

IPC ĐỀ CỬ NHÂN SỰ

4

TUẤN LỘC ĐỀ CỬ NHÂN SỰ

5

THƯ ĐỀ CỬ PHAM TRUNG KIÊN

6

THƯ ĐỀ CỬ DO THI THANH THUY

7

THƯ ĐỀ CỬ DANG THI THUY

8

THƯ ĐỀ CỬ TRAN NHAN TAM

9

THƯ ĐỀ CỬ TRUONG CONG NGHIA

10

IPC ĐỀ CỬ 4 ỨNG VIÊN

11

SYLL- PHAN VAN PHUC

12

SYLL - DO QUY HIEP

13

SYLL_ TRAN NGUYEN THUY DUONG

14

SYLL_ NGUYEN VU MANH TUAN