TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024   20

1

CBTT _ BB NQ DH 2024

2

1. Thư mời + Chương trình ĐH 2024

3

2. Quy che lam viec tai DHCDTN 2024

4

3. BCTC Kiem toan nam 2023

5

4. Bao cao tien do su dung von 2023

6

5. BC cua TGD KQ 2023 KH 2024 trinh DH 2024

7

6. BC cua HDQT ve KQ hoat dong nam 2023

8

7. Bao cao của BKS tại ĐHĐCĐTN 2024

9

8.1 TTr so 01_ Bao cao tai chinh kiem toan_Bao cao tinh hinh su dung von 2023

10

8.2 TTr so 02_ Bao cao cua TGD_HDQT_BKS

11

8.3 TTr so 3_ Phuong an Phan phoi LN 2023

12

8.4 TTr so 04_ Thu lao HDQT BKS

13

8.5 TTr so 05_ Ke hoach hoat dong 2024

14

8.6 TTr so 06_BKS_chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024

15

8.7 TTr so 07_ Sua doi dieu le

16

8.7.1 Du thao Dieu le sua doi lan VII (dinh kem to trinh 07)

17

9. HPI - Mau phieu BQ 2024

18

10. Du thao _Nghi quyet Dai hoi

19

11. Bao cao thuong nien 2023_CBTT

20

12. Giay uy quyen tham du dai hoi

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023   34

1

Thư mời cổ đông tham dự ĐH

2

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2023

3

Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

4

4.1 Báo cáo tài chính năm 2021

5

4.2. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 2021

6

4.3. BCTC kiểm toán năm 2022

7

4.4. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 2022

8

5.1 BC của TGĐ KQKD 2021 trình ĐH 2023 ký ngày 28-03-2023

9

5.2 BC của TGĐ KQ 22 KH 23 trình ĐH 2023 ký ngày 28-03-2023

10

6.1 BC của HĐQT về KQ hoạt động năm 2021

11

6.2 BC của HĐQT về KQHĐ năm 2022

12

7.1 BC của BKS về KQHĐ năm 2021

13

7.2 Báo cáo BKS HIPC về KQHĐ năm 2022

14

8.1 TTr số 1 ngày 06.4.2023_ Thong qua BCTCKT

15

8.2 TTr Số 2 ngày 06.4.2023_Thong qua cac Bao cao 2021 cua TGD HDQT BKS

16

8.3 TTr số 3 ngày 06.4.2023_Thong qua cac bao cao 2022 TGD HDQT BKS

17

8.4 TTr số 4 ngày 06.4.2023_PA phan phoi LN 2021 2022

18

8.5 TTr số 5 ngày 06.4.2023_ Thu lao 2022 KH 2023

19

8.6 TTr số 6 ngày 06.4.2023_ KH hoat dong kinh doanh 2023

20

8.7 TTr số 7 ngày 06.4.2023_ Chu truong hang muc phong ngua ung pho su co moi truong

21

8.8 TTr Số 8 BKS ngay 04 04 2023_ Chon don vi kiem toan 2023

22

8.9 TTr số 9 ngày 06.4.2023_ Sua doi dieu le lan VII

23

8.9.1 Du thao Điều lệ _sua doi lan VII

24

8.10. TTr số 10 ngày 06.4.2023_ Sua doi Quy che quan tri noi bo

25

8.10.1 Du thao Quy che quan tri sua doi lan III trinh ĐH

26

8.11. TTr số 11 ngày 06.4.2023_ Sua doi Quy che hoat dong HDQT

27

8.11.1. Du thao Quy che hoat dong HDQT sua doi lan I (04 Apr 2023)

28

8.12. TTr Số 12 BKS ngay 31 3 2023_ Quy che hoat dong BKS

29

8.12.1. Du thao Quy che hoat dong BKS trình ĐH - CBTT

30

9. DU THAO _ NGHI QUYET ĐH 2023

31

10. HPI - Mau phieu BQ 2023

32

11. Bao cao thường nien 2021 ky ngay 28_03_2023

33

12. Bao cao thường niên 2022 ky ngay 28_03_2023

34

13. Giay uy quyen tham du dai hoi

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022   43

1

BIÊN BẢN ĐHĐCĐTN 2022

2

NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ TN 2022

3

HỒ SƠ BẦU HĐQT BKS NHIỆM KỲ IV (2022-2027)

4

1. THƯ MỜI CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ TN 2022

5

2. THÔNG BÁO THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG CỬ TV HĐQT, BKS

6

3.1 QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ TV HĐQT, BKS

7

3.2. CÁC MẪU PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG CỬ TV HĐQT VÀ MẪU SYLL_PDF

8

3.2.1 MẪU PHIẾU ỨNG CỬ TV HĐQT 2022-2027_ NHÓM CỔ ĐÔNG

9

3.2.2. MẪU PHIẾU ỨNG CỬ TV HĐQT 2022-2027_1 CỔ ĐÔNG

10

3.2.3 MAU-SYLL HDQT 2022-2027

11

3.3.1. MẪU PHIẾU ỨNG CỬ TV BKS 2022-2027_ NHÓM CỔ ĐÔNG

12

3.3. CÁC MẪU PHIẾU ỨNG CỬ ĐỀ CỬ TV BKS VA MẪU SYLL_PDF

13

3.3.2. MẪU PHIẾU ỨNG CỬ TV BKS 2022-2027_1 CỔ ĐÔNG

14

3.3.3. MAU-SYLL BKS 2022-2027

15

4. QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐHĐCĐTN 2022

16

5.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019- DA KIEM TOAN

17

5.2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

18

5.3. BAO CAO TAI CHINH 2021 _CHUA KIEM TOAN

19

5.4. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN 2019

20

5.5. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN 2020

21

5.6. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN 2021 (CHƯA KIỂM TOÁN)

22

6.1. BÁO CÁO CỦA TGĐ _KQ 2019 _ KH 2020

23

6.2. BÁO CÁO CỦA TGĐ _ KQ 2020_KH 2021

24

6.3. BÁO CÁO CỦA TGĐ _ KQ 2021

25

6.4. BÁO CÁO CỦA TGĐ _ KH 2022

26

7.1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2019 CỦA HĐQT

27

7.2 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA HĐQT

28

7.3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HĐQT

29

8.1. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BKS

30

8.2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BKS

31

8.3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA BKS

32

9. TỜ TRÌNH HĐQT BKS TRÌNH ĐHĐCĐTN 2022

33

10.1 MẪU GIẤY ỦY QUYỀN PDF

34

10.2. MẪU GIẤY ỦY QUYỀN WORD

35

11.1 - MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT

36

12. DỰ THẢO NQ ĐHĐCĐ TN 2022

37

GUQ 000791_ BA HANH UQ ÔNG THINH VAI TRO CT HĐQT

38

GUQ 000792_ BA HANH UQ ÔNG THINH VAI TRO CHU TOA DHDCD 2022

39

TM CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐTN 2022

40

NQ SỐ 03 NGAY 27.06.2022 THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐHĐCĐ

41

2022 TB THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐHĐCĐ

42

THÔNG BÁO HỦY DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

43

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021   14

1

QĐ SỐ 35 TÒA NHÀ BÈ V/V HỦY BỎ NQ SỐ 01/2021 CỦA ĐHĐCĐ TN2021

2

THƯ MỜI CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐH 2021

3

THƯ ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ ỨNG CỬ TV HĐQT

4

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

5

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐH 2021

6

MẪU PHIẾU ỨNG CỬ TV HĐQT 2017-2022

7

MAU-SYLL HDQT 2017_2022

8

BÁO CÁO CỦA TGĐ VỀ HOẠT ĐỘNG 2020 KH HOẠT ĐỘNG 2021 TẠI ĐẠI HỘI

9

BÁO CÁO CỦA HĐQT TẠI ĐH 2021

10

BÁO CÁO CỦA BKS TẠI ĐH 2021

11

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2019 ĐÃ KIỂM TOÁN

12

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN

13

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT TĂNG VĐL

14

TỜ TRÌNH HĐQT_BKS TRÌNH ĐH 2021

HỒ SƠ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ THAM GIA BẦU HĐQT 2021   14

1

THƯ TỪ NHIỆM PHẠM THỊ VIẾT

2

THƯ TỪ NHIỆM MAI ĐĂNG KHÔI

3

IPC ĐỀ CỬ NHÂN SỰ

4

TUẤN LỘC ĐỀ CỬ NHÂN SỰ

5

THƯ ĐỀ CỬ PHAM TRUNG KIÊN

6

THƯ ĐỀ CỬ DO THI THANH THUY

7

THƯ ĐỀ CỬ DANG THI THUY

8

THƯ ĐỀ CỬ TRAN NHAN TAM

9

THƯ ĐỀ CỬ TRUONG CONG NGHIA

10

IPC ĐỀ CỬ 4 ỨNG VIÊN

11

SYLL- PHAN VAN PHUC

12

SYLL - DO QUY HIEP

13

SYLL_ TRAN NGUYEN THUY DUONG

14

SYLL_ NGUYEN VU MANH TUAN