Các vị trí tuyển dụng

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 31/03/2019

Lái xe ô tô

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 31/03/2019

Nhân viên lái xe nâng

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 20/02/2019

Kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/02/2019

Nhân viên cơ khí

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 08/08/2018

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 08/08/2018

Nhân viên vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 23/04/2018