Các vị trí tuyển dụng

Kế toán giá thành

Ngày hết hạn: 15/8/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/07/2022

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/9/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/06/2020

Nhân viên bếp chính DIMSUM

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 24/09/2019

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2019

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2019

Thủ kho đông

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2019

Thủ kho

Ngày hết hạn: 30/9/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 01/07/2019

Nhân viên giám sát sản xuất

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 01/07/2019