Các vị trí tuyển dụng

Công nhân khai thác bưu chính

Ngày hết hạn: 30/12/2021 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 20/02/2019

Nhân viên giao nhận

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 20/02/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 08/01/2019

Nhân viên tiền lương

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 08/01/2019

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/01/2019Từ 8.000.000 đ | Số lượng: 60 | Ngày đăng: 10/10/2018

Tài xế

Ngày hết hạn: 30/12/2021Từ 8.000.000 đ trở lên | Số lượng: 30 | Ngày đăng: 10/10/2018