Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kiểm soát sân bãi

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 01/05/2019

Nhân viên Kiểm tra chất lượng

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 26/03/2019

Kỹ thuật viên bảo trì Điện

Ngày hết hạn: 30/12/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 12/07/2018

Nhân viên lái xe nâng

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 07/05/2018

Kỹ thuật viên cơ khí

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 07/05/2018