Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/11/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 02/06/2021

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 28/02/2022 | Số lượng: 15 | Ngày đăng: 29/12/2020

Nhân viên bộ phận lắp ráp (phiên dịch)

Ngày hết hạn: 30/62021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 13/10/2020

Trưởng bộ phận nhân sự - Tổng vụ

Ngày hết hạn: 30/11/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 13/10/2020

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 13/10/2020

Nhân viên chăm sóc cây xanh

Ngày hết hạn: 30/06/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/04/2020

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 22/04/2020

Nhân viên kinh doanh/ Trợ lý kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/04/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 16/03/2020

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/06/2019

Công nhân kho

Ngày hết hạn: 30/10/2021 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 09/04/2019