Các vị trí tuyển dụng

Công nhân vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 04 | Ngày đăng: 12/08/2022

Công nhân sơ chế đóng gói

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 06 | Ngày đăng: 12/08/2022

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 30/12/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 10/07/2019

Nhân viên điện lạnh

Ngày hết hạn: 30/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 16/05/2019

Nhân viên giao nhận

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 16/05/2019

Nhân viên bốc xếp

Ngày hết hạn: 20/02/2020 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 19/02/2019

Nhân viên lái xe nâng

Ngày hết hạn: 30/11/2021 | Số lượng: 3 | Ngày đăng: 19/02/2019

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 19/02/2019