Các vị trí tuyển dụng

Phó Giám đốc nhà máy

Ngày hết hạn: 30/10/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 09/10/2021

Nhân viên nhập liệu

Ngày hết hạn: 28/02/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 09/04/2021

Nhân viên bảo trì

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 09/04/2021

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 15/4/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/12/2020

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 30/11/2020

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/05/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 02/12/2019

Nhân viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 23/09/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 23/09/2019

Trợ lý Phó Giám đốc

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 23/09/2019

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 20/10/2018