Các vị trí tuyển dụng

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/12/2020

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 30/11/2020

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/05/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 01/12/2019

Nhân viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/09/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/09/2019

Trợ lý Phó Giám đốc

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/09/2019

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 20/10/2018

Nhân viên đi hiện trường

Ngày hết hạn: 30/01/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/10/2018

Nhân viên Sale Marketing

Ngày hết hạn: 30/04/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 06/08/2018

Nhân viên xuất nhập khẩu

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/08/2018