Các vị trí tuyển dụng

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 27/11/2018

Nhân viên cơ khí

Ngày hết hạn: 30/3/2022 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 05/06/2018

Nhân viên cơ điện

Ngày hết hạn: 30/06/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 05/06/2018

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/04/2022 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên cơ khí

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên cơ điện

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 23/04/2018

Nhân viên cơ khí

Ngày hết hạn: 28/02/2022 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 23/04/2018

Nhân viên cơ điện

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 23/04/2018