Các vị trí tuyển dụng

Kế toán giá thành

Ngày hết hạn: 30/7/2023 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 22/06/2023

Nhân viên vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/7/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 07/07/2022

Nhân viên thu mua

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 07/12/2021

Nhân viên C&B

Ngày hết hạn: 30/10/20221 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 23/04/2021

Giám đốc kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2021

Nhân viên thống kê

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 05/03/2021

Nhân viên Cơ điện

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 05/03/2021

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/11/2020

Quản đốc sản xuất

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/06/2020

Nhân viên QA

Ngày hết hạn: 30/10/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/06/2020