Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên C&B

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 23/04/2021

Giám đốc kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2021

Nhân viên thống kê

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 05/03/2021

Nhân viên Cơ điện

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 05/03/2021

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/11/2020

Quản đốc sản xuất

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/06/2020

Phó Phòng QA

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/06/2020

Nhân viên Cơ Điện lạnh

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 19/06/2020

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/5/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 28/02/2020

Chuyên viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/04/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 28/02/2020