Các vị trí tuyển dụng

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/11/2020

Phó Quản đốc sản xuất

Ngày hết hạn: 30/12/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/06/2020

Phó Phòng QA

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/06/2020

Nhân viên Cơ Điện lạnh

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 19/06/2020

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/5/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 28/02/2020

Chuyên viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/04/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 28/02/2020

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 30/04/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 28/02/2020

Trưởng Bộ phận cơ điện và bảo trì

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/12/2019

Nhân viên thống kê sản xuất

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 23/07/2019

Nhân viên QC

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 22/02/2019