Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên thiết kế đồ họa

Ngày hết hạn: 30/05/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/04/2021

Nhân viên môi trường

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/04/2021

Nhân viên Kế toán

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 30/11/2020

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/09/2020

Nhân viên kỹ thuật

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 10/08/2020

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/8/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/07/2020

Nhân viên Thủ Quỹ

Ngày hết hạn: 30/9/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/06/2020

Nhân viên cung ứng vật tư - mua hàng

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 21/05/2019

Thợ cơ khí - Hàn

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 26/03/2019

Nhân viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 20/02/2019