Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên KCS

Ngày hết hạn: 30/4/2022 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 28/03/2022

Công nhân đóng gói - Điện

Ngày hết hạn: 30/04/2022 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 28/03/2022

Công nhân đứng máy ép nhựa

Ngày hết hạn: 30/4/2022 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 28/03/2022

Trợ lý giám đốc

Ngày hết hạn: 30/4/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 28/03/2022

Nhân viên Quản lý kho

Ngày hết hạn: 30/11/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 11/11/2021

Nhân viên lái xe nâng

Ngày hết hạn: 30/11/2021 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 11/11/2021

Nhân viên thiết kế đồ họa

Ngày hết hạn: 30/05/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/04/2021

Nhân viên môi trường

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/04/2021

Nhân viên Kế toán thanh toán

Ngày hết hạn: 28/02/2022 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 30/11/2020

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/09/2020