Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Kế toán

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 30/11/2020

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/09/2020

Kỹ thuật viên bảo trì

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 10/08/2020

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/8/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 07/07/2020

Nhân viên Thủ Quỹ

Ngày hết hạn: 30/9/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/06/2020

Nhân viên cung ứng vật tư - mua hàng

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 20/05/2019

Thợ cơ khí - Hàn

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 26/03/2019

Nhân viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 19/02/2019

Nhân viên nghiệp vụ chuyên ngành Lý - Hóa - Sinh

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 19/02/2019

Nhân viên Sale admin

Ngày hết hạn: 30/08/2020 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 06/05/2018