Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên thiết kế

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 16/08/2019

Nhân viên may mẫu ra rập

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 02/08/2019

Tài xế

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/02/2019

Trưởng phòng QC

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/02/2019

Trưởng phòng kế hoạch

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/02/2019

Nhân viên kế toán công nợ

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/02/2019

Nhân viên mua hàng

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 15/10/2018

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 15/10/2018

Trợ lý giám đốc

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 15/10/2018

Nhân viên QC

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 16/09/2018