Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên QA/QC

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/07/2022

Nhân viên kỹ thuật

Ngày hết hạn: 15/8/2022 | Số lượng: 07 | Ngày đăng: 08/07/2022

Nhân viên cơ khí

Ngày hết hạn: 30/4/2022 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 08/02/2022

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/4/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/02/2022

Tổ trưởng sản xuất

Ngày hết hạn: 30/05/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 11/03/2021

Công nhân đứng máy

Ngày hết hạn: 30/11/2021 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 11/03/2021

Thợ hàn

Ngày hết hạn: Thỏa thuận | Số lượng: 03/30/11/2021 | Ngày đăng: 11/03/2021

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 20/10/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 09/10/2019