Các vị trí tuyển dụng

Tổ trưởng sản xuất

Ngày hết hạn: 30/05/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 11/03/2021

Công nhân đứng máy

Ngày hết hạn: 30/05/2021 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 11/03/2021

Thợ hàn

Ngày hết hạn: Thỏa thuận | Số lượng: 03/30/05/2021 | Ngày đăng: 11/03/2021

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 20/10/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 09/10/2019