Các vị trí tuyển dụng

Kỹ sư điện

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 10/08/2018

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 28/12/2023 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 10/08/2018

Chuyên viên tự động hóa

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 10/08/2018

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018