Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 02/11/2020

Trưởng nhóm sản xuất

Ngày hết hạn: 28/02/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 13/02/2020

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 28/02/2020 | Số lượng: 6 | Ngày đăng: 10/02/2020