Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên KCS

Ngày hết hạn: 15/9/2022 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 23/08/2022

Nhân viên pha chế

Ngày hết hạn: 30/9/2022 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 23/08/2022

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 02/11/2020

Tổ trưởng sản xuất

Ngày hết hạn: 28/9/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 13/02/2020

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 15/09/2022 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 10/02/2020