Các vị trí tuyển dụng

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/03/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 11/11/2020

Nhân viên xuất nhập khẩu

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/08/2019

Nhân viên giao nhận

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/03/2019

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/03/2019

Trợ lý Giám đốc kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/03/2019

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 30/10/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/02/2019

Nhân viên kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 08/01/2019

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/01/2019

Admin Bộ phận kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/01/2019