Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 9 | Ngày đăng: 20/02/2019

Nhân viên giao hàng

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên sản xuất

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 07/05/2018