Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên mua hàng

Ngày hết hạn: 30/05/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 11/03/2021

Nhân viên bảo vệ

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/04/2020

Nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 18/03/2020

Nhân viên giám sát

Ngày hết hạn: 30/5/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/03/2020

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 18/03/2020

Nhân viên Lái xe nâng

Ngày hết hạn: 28/12/2021 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 03/09/2019

Nhân viên phối trộn nguyên liệu

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 14/06/2019

Nhân viên kho kỹ thuật

Ngày hết hạn: 30/05/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/11/2018

Quyền giám sát An toàn - sức khỏe & Môi trường

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/11/2018

Nhân viên bảo vệ

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/11/2018