Các vị trí tuyển dụng

Kỹ sư sản xuất

Ngày hết hạn: 30/06/2018 | Số lượng: 6 | Ngày đăng: 07/05/2018

Kỹ sư kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/06/2018 | Số lượng: 3 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên Marketing

Ngày hết hạn: 31/05/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên Marketing

Ngày hết hạn: 30/06/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 07/05/2018

Kỹ sư kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/04/2018 | Số lượng: 3 | Ngày đăng: 07/05/2018

Kỹ sư sản xuất

Ngày hết hạn: 30/04/2018 | Số lượng: 6 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên kỹ thuật Điện

Ngày hết hạn: 30/08/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 07/05/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/04/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/05/2018