Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên cơ khí

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 20/11/2020

Nhân viên lắp ráp

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 11/06/2019

Thư ký sản xuất

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 11/06/2019

Nhân viên kinh doanh Văn phòng

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 11/04/2019

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/02/2019

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 19/09/2018

Nhân viên kinh doanh phát triển

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 19/09/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/06/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/05/2018

Kỹ thuật sản xuất

Ngày hết hạn: 31/05/2018 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 07/05/2018

Thợ máy công cụ

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 07/05/2018