Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên vận hành máy CNC

Ngày hết hạn: 15/11/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/04/2022

Nhân viên Sale admin

Ngày hết hạn: 30/5/2022 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 27/04/2022

Tài xế giao hàng

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2021

Nhân viên Kho

Ngày hết hạn: 30/06/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2021

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/9/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 03/08/2020

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/11/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/08/2019

Nhân viên vận hành máy

Ngày hết hạn: 28/02/2022 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 06/05/2019

Nhân viên văn phòng (làm thời vụ 3 tháng)

Ngày hết hạn: 15/04/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 01/04/2019

Nhân viên vận hành máy mài

Ngày hết hạn: 30/10/2019 | Số lượng: 04 | Ngày đăng: 19/03/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/5/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/03/2019