Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 08/07/2020

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/605/2021 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 18/09/2019

Kỹ sư điện

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 18/09/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/02/2019

Kỹ sư môi trường

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 19/11/2018

Nhân viên bảo vệ

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 19/11/2018

Nhân viên điện - tự động hóa

Ngày hết hạn: 30/12/2020 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 19/11/2018

Thợ điện công nghiệp

Ngày hết hạn: 30/12/2020 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 19/11/2018

Nhân viên lái xe nâng

Ngày hết hạn: 30/12/2020 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/05/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 23/04/2018