Các vị trí tuyển dụng

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 15/8/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/06/2022

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/3/2021 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 19/02/2021

Trợ lý kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/09/2020

Quản lý Sản xuất

Ngày hết hạn: 30/6/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/09/2020

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/12/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 25/06/2020

Nhân viên Kỹ thuật Điện

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 31/01/2020

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/01/2021 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 31/01/2020