Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên bảo trì cơ khí

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 24/09/2019

Nhân viên cung ứng vật tư

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 15/08/2019

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 30/11/2018

Kỹ sư tự động hóa - Điện lạnh

Ngày hết hạn: 30/03/2023 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 30/10/2018

Quản đốc nhà máy

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/10/2018

Nhân viên kỹ thuật

Ngày hết hạn: 30/12/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/10/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 01/10/2018

Trưởng phòng Kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/03/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2018

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 30/9/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2018