Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 15/12/2021

Giám sát sản xuất

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 15/12/2021

Quản lý sản xuất

Ngày hết hạn: 30/1/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 14/12/2021

Nhân viên vận hành xử lý nước thải

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 14/04/2021

Thủ kho

Ngày hết hạn: 30/12/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/11/2020

Nhân viên QC

Ngày hết hạn: 30/7/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/06/2020

Kỹ thuật viên Bảo trì Điện

Ngày hết hạn: 30/07/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 10/06/2020

Kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/03/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 13/12/2019

Nhân viên lễ tân

Ngày hết hạn: 30/10/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/08/2019

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/03/2023 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 27/05/2019