Các vị trí tuyển dụng

Phụ kho

Ngày hết hạn: 30/09/2018 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 12/07/2018

Trưởng ca sản xuất

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 12/07/2018

Thợ làm bánh

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 07/05/2018