Các vị trí tuyển dụng

Đại diện kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/5/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/03/2020

Giám sát kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/5/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/03/2020

Trưởng phòng kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/5/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/03/2020

Nhân viên phục vụ trạm trộn

Ngày hết hạn: 30/04/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 11/02/2020