Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên phiên dịch

Ngày hết hạn: 30/9/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 12/09/2022

Nhân viên QA

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 04/08/2022

Tài xế xe bán tải

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 01/04/2021

Nhân viên Sale Admin

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/06/2020

Nhân viên phòng thí nghiệm

Ngày hết hạn: 30/07/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 05/05/2020

Nhân viên giao hàng

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 18/12/2019

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/8/2020 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 26/08/2019

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 28/02/2022 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 26/08/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/08/2022 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 26/08/2019