Các vị trí tuyển dụng

Tài xế xe bán tải

Ngày hết hạn: 30/5/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 01/04/2021

Nhân viên Sale Admin

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/06/2020

Nhân viên phòng thí nghiệm

Ngày hết hạn: 30/07/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 05/05/2020

Nhân viên giao hàng

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 18/12/2019

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/8/2020 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 26/08/2019

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 26/08/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 26/08/2019