Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên Kỹ thuật

Ngày hết hạn: 30/7/2022 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 26/10/2020

Nhân viên văn phòng

Ngày hết hạn: 30/04/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/06/2020

Nhân viên KCS

Ngày hết hạn: 30/06/2020 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 30/03/2020

Nhân viên thống kê

Ngày hết hạn: 30/5/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/12/2019

Lái xe nâng

Ngày hết hạn: 30/08/2022 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 31/07/2019

Nhân viên tiền lương - bảo hiểm xã hội

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/03/2019

Kỹ sư điện

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/01/2019

Nhân viên kho vận

Ngày hết hạn: 30/03/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 03/01/2019

Nhân viên phân tích hóa

Ngày hết hạn: 30/04/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 26/12/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/11/2021 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 07/05/2018