Các vị trí tuyển dụng

Kế toán thuế

Ngày hết hạn: 30/11/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 10/12/2020

Thợ điện công nghiệp

Ngày hết hạn: 30/05/2021 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 10/09/2020

Kỹ sư Điện

Ngày hết hạn: 30/7/2022 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 10/09/2020

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/7/2022 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 07/05/2018

Thợ tiện, phay

Ngày hết hạn: 30/4/2022 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 07/05/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/12/2022 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 07/05/2018

Thợ sơn

Ngày hết hạn: 15/3/2022 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 07/05/2018

Thợ cơ khí, hàn

Ngày hết hạn: 30/5/2022 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 07/05/2018