Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 16/02/2020

Thợ làm vườn

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 16/07/2019

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 13/06/2019

Nhân viên bảo trì cơ khí

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 01/08/2018

Nhân viên điện/cơ khí

Ngày hết hạn: 30/07/2020 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/06/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 5 | Ngày đăng: 07/05/2018