Các vị trí tuyển dụng

QC Leader

Ngày hết hạn: 30/10/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 25/05/2020

Nhân viên thiết kế

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/05/2019

Nhân viên vận hành máy CNC

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/05/2019

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 25/03/2019

Trung cấp điện

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 25/03/2019

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 11 | Ngày đăng: 25/03/2019

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 25/03/2019

Nhân viên lễ tân

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 25/03/2019

Nhân viên mua hàng

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 25/03/2019

Thư ký Giám đốc điều hành

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 25/03/2019