Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên KCS

Ngày hết hạn: 15/04/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/09/2020

Nhân viên thu hồi công nợ

Ngày hết hạn: 30/04/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 06/09/2020

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/5/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/02/2020

Nhân viên kế toán thanh toán

Ngày hết hạn: 30/11/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/02/2020

Nhân viên quản lý chất lượng

Ngày hết hạn: 29/11/2020 | Số lượng: 3 | Ngày đăng: 05/12/2019

Nhân viên thống kê

Ngày hết hạn: 29/02/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 05/12/2019

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 05/12/2019

Trưởng bộ phận giám sát vệ sinh an toàn lao động

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/05/2019

Nhân viên phòng Kế hoạch vật tư

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/03/2019

Phó phòng kế hoạch vật tư

Ngày hết hạn: 30/4/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/03/2019