Các vị trí tuyển dụng

Trưởng bộ phận Bảo trì

Ngày hết hạn: 30/9/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 12/09/2022

Tài xế B2

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 04/08/2022

Nhân viên KCS

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/09/2020

Nhân viên thu hồi công nợ

Ngày hết hạn: 30/11/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 07/09/2020

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 28/02/2020

Nhân viên kế toán vật tư

Ngày hết hạn: 30/03/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 28/02/2020

Nhân viên quản lý chất lượng

Ngày hết hạn: 30/8/2022 | Số lượng: 3 | Ngày đăng: 05/12/2019

Nhân viên thống kê kế hoạch sản xuất

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 05/12/2019

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/3/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 05/12/2019

Trưởng bộ phận giám sát vệ sinh an toàn lao động

Ngày hết hạn: 30/7/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/05/2019