Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kỹ thuật sản xuất

Ngày hết hạn: 30/10/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/05/2019

Nhân viên QC Composite

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/05/2019

Nhân viên QC Cơ khí

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/05/2019

Nhân viên dán phim, decal, tem xe

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2019

Thợ sơn

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2019

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2019

Kế toán kho

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2019

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2019

Nhân viên phụ trách Môi trường – PCCC – An toàn lao động (HSE)

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/04/2019

Nhân viên kế hoạch vật tư

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/10/2018