Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên y tế cơ quan

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/02/2019

Kỹ sư an toàn lao động

Ngày hết hạn: 30/09/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 07/05/2018

Kỹ sư cơ khí chế tạo máy

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/05/2018

Công nhân hàn cơ khí

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 07/05/2018