Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/10/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 09/10/2021

Nhân viên trạm cân

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 26/08/2020

Nhân viên IT

Ngày hết hạn: 28/02/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/07/2019

Nhân viên phân tích hóa

Ngày hết hạn: 30/10/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/09/2018

Nhân viên kế toán bán hàng

Ngày hết hạn: 30/7/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 09/08/2018

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 15/05/2021 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên bảo trì điện

Ngày hết hạn: 30/6/2022 | Số lượng: 7 | Ngày đăng: 07/05/2018

Nhân viên bảo trì cơ khí

Ngày hết hạn: 30/8/2020 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 07/05/2018

Công nhân vận hành máy nghiền

Ngày hết hạn: 30/6/2021 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 07/05/2018

Công nhân vận hành xuất thủy

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 07/05/2018