Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên điện lạnh

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 03/05/2019

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 07 | Ngày đăng: 03/05/2019

Kỹ sư điện

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 06 | Ngày đăng: 03/05/2019

Nhân viên vận hành nồi hơi

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 03/05/2019

Nhân viên kế hoạch

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 03/05/2019

Nhân viên QC

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: 03 | Ngày đăng: 03/05/2019

Kế toán giá thành

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 03/05/2019

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/12/2019 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 08/05/2018