Các vị trí tuyển dụng

Thư ký phòng sản xuất

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 04/03/2019

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 04/03/2019

Nhân viên bếp

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 22/10/2018