Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/04/2019

Nhân viên KCS

Ngày hết hạn: 21/05/2019 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 20/02/2019

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 15 | Ngày đăng: 20/02/2019

Nhân viên giao hàng

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 15 | Ngày đăng: 07/06/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 15 | Ngày đăng: 07/06/2018