Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên pha trộn

Ngày hết hạn: 30/11/2021 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/11/2021

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/08/2020 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/07/2020

Nhân viên an toàn vệ sinh lao động

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 02/04/2019

Nhân viên lái xe nâng

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/03/2019

Nhân viên kho

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 14/12/2018

Nhân viên cơ điện

Ngày hết hạn: 30/07/2018 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 06/06/2018