Các vị trí tuyển dụng

Phó phòng kinh doanh

Ngày hết hạn: 30/05/2022 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/02/2019

Phó phòng Cơ điện

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 07/11/2018

Quản lý Sản xuất

Ngày hết hạn: 30/03/2023 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 27/08/2018